• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 332 hồ sơ
Đã xử lý : 297 hồ sơ
Đúng hạn : 293 hồ sơ
98,7%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 11 hồ sơ
78,6%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 94 hồ sơ
Đã xử lý : 93 hồ sơ
Đúng hạn : 93 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 89 hồ sơ
Đã xử lý : 89 hồ sơ
Đúng hạn : 89 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 24 hồ sơ
Đã xử lý : 24 hồ sơ
Đúng hạn : 24 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 57 hồ sơ
Đã xử lý : 57 hồ sơ
Đúng hạn : 57 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 177 hồ sơ
Đã xử lý : 177 hồ sơ
Đúng hạn : 177 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 53 hồ sơ
Đã xử lý : 53 hồ sơ
Đúng hạn : 53 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 53 hồ sơ
Đã xử lý : 53 hồ sơ
Đúng hạn : 53 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 98 hồ sơ
Đã xử lý : 98 hồ sơ
Đúng hạn : 98 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 41 hồ sơ
Đã xử lý : 41 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 75 hồ sơ
Đã xử lý : 75 hồ sơ
Đúng hạn : 72 hồ sơ
96,0%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
97,0%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
96,8%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 66 hồ sơ
Đã xử lý : 66 hồ sơ
Đúng hạn : 66 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 72 hồ sơ
Đã xử lý : 59 hồ sơ
Đúng hạn : 59 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 83 hồ sơ
Đã xử lý : 83 hồ sơ
Đúng hạn : 83 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 35 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 35 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 87 hồ sơ
Đã xử lý : 87 hồ sơ
Đúng hạn : 81 hồ sơ
93,1%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1572 hồ sơ
Đã xử lý : 1347 hồ sơ
Đúng hạn : 1339 hồ sơ
99,4%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top