• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 163 hồ sơ
Đã xử lý : 116 hồ sơ
Đúng hạn : 115 hồ sơ
99,1%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 50 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 32 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 56 hồ sơ
Đã xử lý : 56 hồ sơ
Đúng hạn : 56 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 29 hồ sơ
Đã xử lý : 102 hồ sơ
Đúng hạn : 102 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 62 hồ sơ
Đã xử lý : 62 hồ sơ
Đúng hạn : 62 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 81 hồ sơ
Đã xử lý : 81 hồ sơ
Đúng hạn : 80 hồ sơ
98,8%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 21 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 65 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 46 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 59 hồ sơ
Đúng hạn : 59 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 56 hồ sơ
Đã xử lý : 56 hồ sơ
Đúng hạn : 56 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 27 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 69 hồ sơ
Đã xử lý : 68 hồ sơ
Đúng hạn : 68 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 18 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 24 hồ sơ
Đã xử lý : 24 hồ sơ
Đúng hạn : 24 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 71 hồ sơ
Đã xử lý : 71 hồ sơ
Đúng hạn : 71 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 77 hồ sơ
Đã xử lý : 77 hồ sơ
Đúng hạn : 77 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 755 hồ sơ
Đã xử lý : 801 hồ sơ
Đúng hạn : 794 hồ sơ
99,1%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top