• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 195 hồ sơ
Đã xử lý : 228 hồ sơ
Đúng hạn : 216 hồ sơ
94,7%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 71 hồ sơ
Đã xử lý : 71 hồ sơ
Đúng hạn : 71 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 28 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 53 hồ sơ
Đã xử lý : 53 hồ sơ
Đúng hạn : 53 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 54 hồ sơ
Đã xử lý : 54 hồ sơ
Đúng hạn : 54 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 41 hồ sơ
Đã xử lý : 41 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 127 hồ sơ
Đã xử lý : 127 hồ sơ
Đúng hạn : 127 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 103 hồ sơ
Đã xử lý : 103 hồ sơ
Đúng hạn : 103 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 68 hồ sơ
Đã xử lý : 70 hồ sơ
Đúng hạn : 70 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 148 hồ sơ
Đã xử lý : 148 hồ sơ
Đúng hạn : 148 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 61 hồ sơ
Đã xử lý : 61 hồ sơ
Đúng hạn : 61 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 52 hồ sơ
Đã xử lý : 52 hồ sơ
Đúng hạn : 52 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 80 hồ sơ
Đã xử lý : 79 hồ sơ
Đúng hạn : 79 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 75 hồ sơ
Đã xử lý : 75 hồ sơ
Đúng hạn : 75 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 28 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 55 hồ sơ
Đã xử lý : 55 hồ sơ
Đúng hạn : 55 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 27 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 91 hồ sơ
Đã xử lý : 76 hồ sơ
Đúng hạn : 76 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 118 hồ sơ
Đã xử lý : 120 hồ sơ
Đúng hạn : 119 hồ sơ
99,2%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 102 hồ sơ
Đã xử lý : 102 hồ sơ
Đúng hạn : 102 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1598 hồ sơ
Đã xử lý : 1131 hồ sơ
Đúng hạn : 1113 hồ sơ
98,4%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top