• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 213 hồ sơ
Đã xử lý : 202 hồ sơ
Đúng hạn : 200 hồ sơ
99,0%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 64 hồ sơ
Đã xử lý : 64 hồ sơ
Đúng hạn : 64 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 77 hồ sơ
Đã xử lý : 77 hồ sơ
Đúng hạn : 77 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 49 hồ sơ
Đã xử lý : 49 hồ sơ
Đúng hạn : 49 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 59 hồ sơ
Đã xử lý : 59 hồ sơ
Đúng hạn : 59 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
96,7%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 35 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 35 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 64 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 125 hồ sơ
Đã xử lý : 125 hồ sơ
Đúng hạn : 125 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 67 hồ sơ
Đã xử lý : 67 hồ sơ
Đúng hạn : 67 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 45 hồ sơ
Đã xử lý : 45 hồ sơ
Đúng hạn : 45 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 41 hồ sơ
Đã xử lý : 41 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 61 hồ sơ
Đã xử lý : 61 hồ sơ
Đúng hạn : 50 hồ sơ
82,0%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 69 hồ sơ
Đã xử lý : 69 hồ sơ
Đúng hạn : 69 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 39 hồ sơ
Đã xử lý : 39 hồ sơ
Đúng hạn : 39 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 37 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 101 hồ sơ
Đã xử lý : 101 hồ sơ
Đúng hạn : 89 hồ sơ
88,1%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 34 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 62 hồ sơ
Đã xử lý : 62 hồ sơ
Đúng hạn : 62 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 80 hồ sơ
Đã xử lý : 95 hồ sơ
Đúng hạn : 95 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 136 hồ sơ
Đã xử lý : 136 hồ sơ
Đúng hạn : 126 hồ sơ
92,6%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 107 hồ sơ
Đã xử lý : 107 hồ sơ
Đúng hạn : 107 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1380 hồ sơ
Đã xử lý : 1245 hồ sơ
Đúng hạn : 1184 hồ sơ
95,1%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top