• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 284 hồ sơ
Đã xử lý : 239 hồ sơ
Đúng hạn : 236 hồ sơ
98,7%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 71 hồ sơ
Đã xử lý : 71 hồ sơ
Đúng hạn : 71 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 68 hồ sơ
Đã xử lý : 68 hồ sơ
Đúng hạn : 68 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 65 hồ sơ
Đã xử lý : 137 hồ sơ
Đúng hạn : 137 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 65 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 29 hồ sơ
Đã xử lý : 29 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 44 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 55 hồ sơ
Đã xử lý : 55 hồ sơ
Đúng hạn : 55 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 46 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 61 hồ sơ
Đã xử lý : 61 hồ sơ
Đúng hạn : 61 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
96,2%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 45 hồ sơ
93,8%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 22 hồ sơ
Đúng hạn : 22 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 41 hồ sơ
Đã xử lý : 41 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 37 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 39 hồ sơ
Đã xử lý : 39 hồ sơ
Đúng hạn : 39 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 64 hồ sơ
Đã xử lý : 64 hồ sơ
Đúng hạn : 64 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1655 hồ sơ
Đã xử lý : 1397 hồ sơ
Đúng hạn : 1394 hồ sơ
99,8%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top