• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 160 hồ sơ
Đã xử lý : 159 hồ sơ
Đúng hạn : 159 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 115 hồ sơ
Đã xử lý : 121 hồ sơ
Đúng hạn : 115 hồ sơ
95,0%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 37 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 87 hồ sơ
Đã xử lý : 87 hồ sơ
Đúng hạn : 87 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 121 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 46 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 68 hồ sơ
Đã xử lý : 68 hồ sơ
Đúng hạn : 68 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
97,1%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 76 hồ sơ
Đã xử lý : 76 hồ sơ
Đúng hạn : 76 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 95 hồ sơ
Đã xử lý : 95 hồ sơ
Đúng hạn : 95 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 60 hồ sơ
Đã xử lý : 61 hồ sơ
Đúng hạn : 60 hồ sơ
98,4%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 44 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 67 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 68 hồ sơ
Đã xử lý : 68 hồ sơ
Đúng hạn : 68 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 29 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 94 hồ sơ
Đã xử lý : 94 hồ sơ
Đúng hạn : 94 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
96,4%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 52 hồ sơ
Đã xử lý : 52 hồ sơ
Đúng hạn : 52 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 56 hồ sơ
Đã xử lý : 56 hồ sơ
Đúng hạn : 56 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 108 hồ sơ
Đã xử lý : 108 hồ sơ
Đúng hạn : 108 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 76 hồ sơ
Đã xử lý : 75 hồ sơ
Đúng hạn : 75 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1167 hồ sơ
Đã xử lý : 881 hồ sơ
Đúng hạn : 854 hồ sơ
96,9%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top