• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 226 hồ sơ
Đã xử lý : 225 hồ sơ
Đúng hạn : 225 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 50 hồ sơ
Đã xử lý : 50 hồ sơ
Đúng hạn : 50 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 114 hồ sơ
Đã xử lý : 114 hồ sơ
Đúng hạn : 114 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 89 hồ sơ
Đã xử lý : 89 hồ sơ
Đúng hạn : 89 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 28 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 44 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 57 hồ sơ
Đã xử lý : 57 hồ sơ
Đúng hạn : 57 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 129 hồ sơ
Đã xử lý : 129 hồ sơ
Đúng hạn : 129 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 107 hồ sơ
Đã xử lý : 107 hồ sơ
Đúng hạn : 107 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
50,0%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 138 hồ sơ
Đã xử lý : 138 hồ sơ
Đúng hạn : 138 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 52 hồ sơ
Đã xử lý : 52 hồ sơ
Đúng hạn : 52 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 57 hồ sơ
Đã xử lý : 57 hồ sơ
Đúng hạn : 57 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 34 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 44 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 87 hồ sơ
Đã xử lý : 87 hồ sơ
Đúng hạn : 87 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 32 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 85 hồ sơ
Đã xử lý : 85 hồ sơ
Đúng hạn : 85 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 182 hồ sơ
Đã xử lý : 182 hồ sơ
Đúng hạn : 182 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 49 hồ sơ
Đã xử lý : 49 hồ sơ
Đúng hạn : 49 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1061 hồ sơ
Đã xử lý : 871 hồ sơ
Đúng hạn : 851 hồ sơ
97,7%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top