• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 297 hồ sơ
Đã xử lý : 274 hồ sơ
Đúng hạn : 260 hồ sơ
94,9%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 89 hồ sơ
Đã xử lý : 89 hồ sơ
Đúng hạn : 89 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 62 hồ sơ
Đã xử lý : 62 hồ sơ
Đúng hạn : 62 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 100 hồ sơ
Đã xử lý : 100 hồ sơ
Đúng hạn : 100 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 64 hồ sơ
Đã xử lý : 64 hồ sơ
Đúng hạn : 64 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 37 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 46 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 47 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 131 hồ sơ
Đã xử lý : 125 hồ sơ
Đúng hạn : 125 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 152 hồ sơ
Đã xử lý : 152 hồ sơ
Đúng hạn : 152 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 113 hồ sơ
Đã xử lý : 113 hồ sơ
Đúng hạn : 113 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 62 hồ sơ
Đã xử lý : 62 hồ sơ
Đúng hạn : 62 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 152 hồ sơ
Đã xử lý : 152 hồ sơ
Đúng hạn : 152 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 110 hồ sơ
Đã xử lý : 110 hồ sơ
Đúng hạn : 110 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 82 hồ sơ
Đã xử lý : 79 hồ sơ
Đúng hạn : 78 hồ sơ
98,7%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 32 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 92 hồ sơ
Đã xử lý : 92 hồ sơ
Đúng hạn : 92 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 79 hồ sơ
Đã xử lý : 79 hồ sơ
Đúng hạn : 79 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 16 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 32 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 93 hồ sơ
Đã xử lý : 93 hồ sơ
Đúng hạn : 93 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 303 hồ sơ
Đã xử lý : 302 hồ sơ
Đúng hạn : 302 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 89 hồ sơ
Đã xử lý : 89 hồ sơ
Đúng hạn : 89 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 2063 hồ sơ
Đã xử lý : 1613 hồ sơ
Đúng hạn : 1583 hồ sơ
98,1%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top