• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 278 hồ sơ
Đã xử lý : 284 hồ sơ
Đúng hạn : 275 hồ sơ
96,8%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 66 hồ sơ
Đã xử lý : 66 hồ sơ
Đúng hạn : 66 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 101 hồ sơ
Đã xử lý : 101 hồ sơ
Đúng hạn : 101 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 72 hồ sơ
Đã xử lý : 70 hồ sơ
Đúng hạn : 70 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 20 hồ sơ
Đúng hạn : 20 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 57 hồ sơ
Đúng hạn : 56 hồ sơ
98,2%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 59 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 184 hồ sơ
Đã xử lý : 184 hồ sơ
Đúng hạn : 184 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 64 hồ sơ
Đã xử lý : 64 hồ sơ
Đúng hạn : 64 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 115 hồ sơ
Đã xử lý : 115 hồ sơ
Đúng hạn : 111 hồ sơ
96,5%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 54 hồ sơ
Đã xử lý : 54 hồ sơ
Đúng hạn : 54 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 311 hồ sơ
Đã xử lý : 311 hồ sơ
Đúng hạn : 311 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 18 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 22 hồ sơ
Đúng hạn : 22 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 76 hồ sơ
Đã xử lý : 76 hồ sơ
Đúng hạn : 76 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 255 hồ sơ
Đã xử lý : 255 hồ sơ
Đúng hạn : 255 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 2397 hồ sơ
Đã xử lý : 1839 hồ sơ
Đúng hạn : 1820 hồ sơ
99,0%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top