• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 179 hồ sơ
Đã xử lý : 174 hồ sơ
Đúng hạn : 163 hồ sơ
93,7%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 15 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 61 hồ sơ
Đã xử lý : 61 hồ sơ
Đúng hạn : 61 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 21 hồ sơ
Đã xử lý : 21 hồ sơ
Đúng hạn : 21 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 52 hồ sơ
Đã xử lý : 52 hồ sơ
Đúng hạn : 52 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 89 hồ sơ
Đã xử lý : 91 hồ sơ
Đúng hạn : 91 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 11 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
90,9%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
91,7%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
95,7%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 39 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 54 hồ sơ
Đã xử lý : 54 hồ sơ
Đúng hạn : 54 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 118 hồ sơ
Đã xử lý : 118 hồ sơ
Đúng hạn : 118 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 90 hồ sơ
Đã xử lý : 90 hồ sơ
Đúng hạn : 90 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 37 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 102 hồ sơ
Đã xử lý : 102 hồ sơ
Đúng hạn : 102 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 46 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 108 hồ sơ
Đã xử lý : 108 hồ sơ
Đúng hạn : 108 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 34 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 35 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 35 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 41 hồ sơ
Đã xử lý : 41 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 75 hồ sơ
Đã xử lý : 75 hồ sơ
Đúng hạn : 75 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 254 hồ sơ
Đã xử lý : 252 hồ sơ
Đúng hạn : 251 hồ sơ
99,6%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 86 hồ sơ
Đã xử lý : 86 hồ sơ
Đúng hạn : 86 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 2208 hồ sơ
Đã xử lý : 1984 hồ sơ
Đúng hạn : 1965 hồ sơ
99,0%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top