• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 248 hồ sơ
Đã xử lý : 193 hồ sơ
Đúng hạn : 178 hồ sơ
92,2%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 77 hồ sơ
Đã xử lý : 74 hồ sơ
Đúng hạn : 71 hồ sơ
95,9%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 46 hồ sơ
Đã xử lý : 46 hồ sơ
Đúng hạn : 46 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 11 hồ sơ
Đúng hạn : 11 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 87 hồ sơ
Đã xử lý : 87 hồ sơ
Đúng hạn : 87 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 65 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 24 hồ sơ
Đã xử lý : 24 hồ sơ
Đúng hạn : 24 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 39 hồ sơ
Đúng hạn : 39 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 42 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 107 hồ sơ
Đã xử lý : 107 hồ sơ
Đúng hạn : 107 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 94 hồ sơ
Đã xử lý : 94 hồ sơ
Đúng hạn : 94 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 114 hồ sơ
Đã xử lý : 114 hồ sơ
Đúng hạn : 114 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 147 hồ sơ
Đã xử lý : 151 hồ sơ
Đúng hạn : 147 hồ sơ
97,4%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 102 hồ sơ
Đã xử lý : 102 hồ sơ
Đúng hạn : 102 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 76 hồ sơ
Đã xử lý : 76 hồ sơ
Đúng hạn : 76 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 56 hồ sơ
Đã xử lý : 52 hồ sơ
Đúng hạn : 52 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 83 hồ sơ
Đã xử lý : 83 hồ sơ
Đúng hạn : 83 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 66 hồ sơ
Đã xử lý : 66 hồ sơ
Đúng hạn : 66 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 44 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 50 hồ sơ
Đã xử lý : 50 hồ sơ
Đúng hạn : 49 hồ sơ
98,0%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 62 hồ sơ
Đã xử lý : 62 hồ sơ
Đúng hạn : 62 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 29 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 73 hồ sơ
Đã xử lý : 73 hồ sơ
Đúng hạn : 73 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 227 hồ sơ
Đã xử lý : 258 hồ sơ
Đúng hạn : 258 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 115 hồ sơ
Đã xử lý : 115 hồ sơ
Đúng hạn : 115 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 2096 hồ sơ
Đã xử lý : 1866 hồ sơ
Đúng hạn : 1832 hồ sơ
98,2%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top