• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận : 230 hồ sơ
Đã xử lý : 204 hồ sơ
Đúng hạn : 200 hồ sơ
98,0%
Đúng hạn
UBND huyện Yên Định
Tiếp nhận : 72 hồ sơ
Đã xử lý : 72 hồ sơ
Đúng hạn : 69 hồ sơ
95,8%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Yên Lâm
Tiếp nhận : 53 hồ sơ
Đã xử lý : 53 hồ sơ
Đúng hạn : 53 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND Thị trấn Quý Lộc
Tiếp nhận : 27 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thịnh
Tiếp nhận : 75 hồ sơ
Đã xử lý : 75 hồ sơ
Đúng hạn : 75 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tiến
Tiếp nhận : 70 hồ sơ
Đã xử lý : 70 hồ sơ
Đúng hạn : 70 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tăng
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hòa
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hải
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
97,3%
Đúng hạn
UBND xã Yên Hùng
Tiếp nhận : 205 hồ sơ
Đã xử lý : 203 hồ sơ
Đúng hạn : 203 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Thành
Tiếp nhận : 60 hồ sơ
Đã xử lý : 60 hồ sơ
Đúng hạn : 60 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Liên
Tiếp nhận : 92 hồ sơ
Đã xử lý : 92 hồ sơ
Đúng hạn : 92 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phong
Tiếp nhận : 110 hồ sơ
Đã xử lý : 108 hồ sơ
Đúng hạn : 108 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Bình
Tiếp nhận : 114 hồ sơ
Đã xử lý : 114 hồ sơ
Đúng hạn : 114 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Hưng
Tiếp nhận : 92 hồ sơ
Đã xử lý : 92 hồ sơ
Đúng hạn : 92 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Tân
Tiếp nhận : 53 hồ sơ
Đã xử lý : 53 hồ sơ
Đúng hạn : 53 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thọ
Tiếp nhận : 113 hồ sơ
Đã xử lý : 112 hồ sơ
Đúng hạn : 112 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Tâm
Tiếp nhận : 70 hồ sơ
Đã xử lý : 70 hồ sơ
Đúng hạn : 70 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trung
Tiếp nhận : 32 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Ninh
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Trường
Tiếp nhận : 52 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Định Long
Tiếp nhận : 71 hồ sơ
Đã xử lý : 71 hồ sơ
Đúng hạn : 71 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Phú
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Lạc
Tiếp nhận : 29 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
93,5%
Đúng hạn
UBND xã Định Công
Tiếp nhận : 81 hồ sơ
Đã xử lý : 81 hồ sơ
Đúng hạn : 81 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND xã Yên Thái
Tiếp nhận : 303 hồ sơ
Đã xử lý : 303 hồ sơ
Đúng hạn : 302 hồ sơ
99,7%
Đúng hạn
UBND thị trấn Quán Lào
Tiếp nhận : 114 hồ sơ
Đã xử lý : 114 hồ sơ
Đúng hạn : 114 hồ sơ
100%
Đúng hạn
UBND thị trấn Thống Nhất
Tiếp nhận : 1743 hồ sơ
Đã xử lý : 1494 hồ sơ
Đúng hạn : 1432 hồ sơ
95,9%
Đúng hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Yên Định
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
0,0%
Đúng hạn
Sở Lao động, TB&XH
Top