• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

5001 hồ sơ

Đã xử lý

5307 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1413

Hồ sơ đã xử lý

1318

99.2 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

2225

Hồ sơ đã xử lý

1871

99.8 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1458

Hồ sơ đã xử lý

1859

99.8 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1223

Hồ sơ đã xử lý

1233

100.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1604

Hồ sơ đã xử lý

1527

99.9 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

716

Hồ sơ đã xử lý

688

99.9 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND Thị trấn Yên Lâm 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
2 UBND Thị trấn Quý Lộc 25 25 0 0 24 0 100% 1 0 0 0
3 UBND xã Yên Thịnh 11 11 0 0 11 0 100% 0 0 0 0
4 UBND xã Định Tiến 49 45 0 4 45 0 100% 0 0 4 0
5 UBND xã Định Tăng 11 11 0 0 9 0 100% 2 0 0 0
6 UBND xã Định Hòa 25 24 0 1 19 0 100% 6 0 0 0
7 UBND xã Định Hải 16 16 0 0 16 0 100% 0 0 0 0
8 UBND xã Yên Hùng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
9 UBND xã Định Thành 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Định Liên 9 9 0 0 9 0 100% 0 0 0 0
11 UBND xã Yên Phong 20 20 0 0 18 0 100% 2 0 0 0
12 UBND xã Định Bình 37 36 0 1 35 0 100% 1 0 1 0
13 UBND xã Định Hưng 41 39 0 2 38 0 100% 3 0 0 0
14 UBND xã Định Tân 11 11 0 0 9 0 100% 2 0 0 0
15 UBND xã Yên Thọ 45 40 0 5 44 1 97,78% 0 0 0 0
16 UBND xã Yên Tâm 15 15 0 0 14 0 100% 1 0 0 0
17 UBND xã Yên Trung 38 38 0 0 38 0 100% 0 0 0 0
18 UBND xã Yên Ninh 4 4 0 0 3 0 100% 1 0 0 0
19 UBND xã Yên Trường 14 14 0 0 13 0 100% 1 0 0 0
20 UBND xã Định Long 20 20 0 0 19 0 100% 1 0 0 0
21 UBND xã Yên Phú 11 9 0 2 9 0 100% 0 0 2 0
22 UBND xã Yên Lạc 25 25 0 0 25 0 100% 0 0 0 0
23 UBND xã Định Công 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
24 UBND xã Yên Thái 51 50 0 1 50 0 100% 0 0 1 0
25 UBND thị trấn Quán Lào 52 50 0 2 46 0 100% 6 0 0 0
26 UBND thị trấn Thống Nhất 15 12 0 3 10 0 100% 2 0 3 0
27 UBND huyện Yên Định 270 145 4 121 140 0 100% 68 0 39 23
TỔNG

858

712

4

142

687

1

99,85%

97

0

50

23

Top