• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

9006 hồ sơ

Đã xử lý

8927 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1449

Hồ sơ đã xử lý

1486

99.5 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1743

Hồ sơ đã xử lý

1698

98.9 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1830

Hồ sơ đã xử lý

1842

99.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2385

Hồ sơ đã xử lý

2341

99.4 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2115

Hồ sơ đã xử lý

2134

99.3 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

933

Hồ sơ đã xử lý

912

99.9 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND Thị trấn Yên Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
2 UBND Thị trấn Quý Lộc 10 9 0 1 9 0 100% 0 1 0 0
3 UBND xã Yên Thịnh 7 7 0 0 7 0 100% 0 0 0 0
4 UBND xã Định Tiến 36 35 0 1 35 0 100% 0 0 1 0
5 UBND xã Định Tăng 67 31 34 2 67 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Định Hòa 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
7 UBND xã Định Hải 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
8 UBND xã Yên Hùng 34 26 8 0 33 0 100% 1 0 0 0
9 UBND xã Định Thành 16 16 0 0 16 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Định Liên 29 28 0 1 28 0 100% 0 1 0 0
11 UBND xã Yên Phong 69 39 30 0 69 0 100% 0 0 0 0
12 UBND xã Định Bình 37 22 9 6 31 0 100% 0 6 0 0
13 UBND xã Định Hưng 31 28 0 3 28 0 100% 0 3 0 0
14 UBND xã Định Tân 46 23 23 0 46 0 100% 0 0 0 0
15 UBND xã Yên Thọ 28 16 10 2 26 0 100% 0 2 0 0
16 UBND xã Yên Tâm 47 14 27 6 41 0 100% 0 6 0 0
17 UBND xã Yên Trung 13 13 0 0 13 0 100% 0 0 0 0
18 UBND xã Yên Ninh 14 9 5 0 14 0 100% 0 0 0 0
19 UBND xã Yên Trường 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
20 UBND xã Định Long 49 48 0 1 48 0 100% 0 0 0 1
21 UBND xã Yên Phú 41 40 1 0 41 0 100% 0 0 0 0
22 UBND xã Yên Lạc 11 11 0 0 11 0 100% 0 0 0 0
23 UBND xã Định Công 33 33 0 0 33 0 100% 0 0 0 0
24 UBND xã Yên Thái 40 18 22 0 40 0 100% 0 0 0 0
25 UBND thị trấn Quán Lào 141 19 120 2 139 0 100% 0 2 0 0
26 UBND thị trấn Thống Nhất 31 18 13 0 31 0 100% 0 0 0 0
27 UBND huyện Yên Định 176 53 33 90 63 1 98,44% 49 1 53 9
TỔNG

1048

598

335

115

911

1

99,89%

50

22

54

10

Top