• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

976 hồ sơ

Đã xử lý

1062 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2102

Hồ sơ đã xử lý

2081

98.9 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2237

Hồ sơ đã xử lý

2223

99.6 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

1792

Hồ sơ đã xử lý

1791

99.5 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1821

Hồ sơ đã xử lý

1827

98.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1683

Hồ sơ đã xử lý

1599

99.4 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

976

Hồ sơ đã xử lý

1062

99.8 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND Thị trấn Yên Lâm 33 26 7 0 31 0 100% 2 0 0 0
2 UBND Thị trấn Quý Lộc 33 32 0 1 32 0 100% 0 1 0 0
3 UBND xã Yên Thịnh 34 34 0 0 34 0 100% 0 0 0 0
4 UBND xã Định Tiến 84 6 2 76 81 0 100% 0 0 3 0
5 UBND xã Định Tăng 50 50 0 0 50 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Định Hòa 76 75 0 1 74 1 98,67% 0 0 0 1
7 UBND xã Định Hải 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
8 UBND xã Yên Hùng 16 15 0 1 15 0 100% 0 1 0 0
9 UBND xã Định Thành 11 11 0 0 11 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Định Liên 23 23 0 0 23 0 100% 0 0 0 0
11 UBND xã Yên Phong 53 29 24 0 53 0 100% 0 0 0 0
12 UBND xã Định Bình 25 7 16 2 23 0 100% 0 2 0 0
13 UBND xã Định Hưng 39 37 0 2 37 0 100% 0 2 0 0
14 UBND xã Định Tân 31 20 11 0 31 0 100% 0 0 0 0
15 UBND xã Yên Thọ 43 25 0 18 41 0 100% 0 2 0 0
16 UBND xã Yên Tâm 21 13 7 1 20 0 100% 0 1 0 0
17 UBND xã Yên Trung 46 32 14 0 46 0 100% 0 0 0 0
18 UBND xã Yên Ninh 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
19 UBND xã Yên Trường 25 25 0 0 25 0 100% 0 0 0 0
20 UBND xã Định Long 27 22 0 5 26 0 100% 0 0 1 0
21 UBND xã Yên Phú 56 56 0 0 55 0 100% 0 1 0 0
22 UBND xã Yên Lạc 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
23 UBND xã Định Công 24 10 14 0 24 0 100% 0 0 0 0
24 UBND xã Yên Thái 50 30 20 0 50 0 100% 0 0 0 0
25 UBND thị trấn Quán Lào 65 25 40 0 65 0 100% 0 0 0 0
26 UBND thị trấn Thống Nhất 78 12 65 1 77 0 100% 0 1 0 0
27 UBND huyện Yên Định 122 75 10 37 80 1 98,77% 11 0 19 11
TỔNG

1121

746

230

145

1060

2

99,81%

13

11

23

12

Top