DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HUYỆN YÊN ĐỊNH

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Thư điện tử: yendinh@thanhhoa.gov.vn       Điện thoại liên lạc: 02373 869 209